Stäng

Årsmöte 27/9

Medlemmarna i Konserthusets Vänner kallas till årsmöte.

Tid: Onsdag 27 september 2017, kl. 17.30.
Plats: Västerås Konserthus, Lilla salen.

Kaffe & bulle serveras från kl 17.00. Medlemskort uppvisas. Ingen förbokning till årsmötet.

Kallelse

Dagordning:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare vid val
 5. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-07-01–2017-06-30
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av medel att balanseras i ny räkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 10. Bestämmande om ersättning till ordförande och styrelseledamöter
 11. Ersättning till revisorer
 12. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan
 13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av revisor jämte suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötets avslutning

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017-18

Ordförande

Sven- Gunnar Dahlquist                    Nyval             1 år

Styrelsemedlemmar

Michael Käck                                         Omval           2 år

Madelene Ulfberg                                 Omval           2 år

Maria Fors                                              Omval           2 år

Mats Eriksson                                        Nyval             2 år

Alf Westerdahl                                       Nyval             2 år

Anna Ljungberg                                     Nyval             1 år     Fyllnadsval

Rikard Gateau                                        Nyval             1 år     Fyllnadsval

 

Följande ledamöter kvarstår ett år på mandat från årsmötet 2016:

Marianne Sundberg

Lennart Fast

Staffan Rune

Lisbeth Kohls

Revisor
Beträffande revisorer föreslår valberedningen att styrelsen handlägger fråga om avtal med auktoriserad revisor.
Kommentarer

Tre ledamöter har avböjt omval till styrelsen:

Lena Eriksson

Monica Hansen

Staffan Braw

Två ledamöter med ett år kvar på mandatperioden har anmält att man önskar avgå:

Dag Celsing

Eddy Slättenhäll

Valberedningen tackar alla avgående ledamöter för ett mycket gott samarbete under många år och hoppas att alla fortsätter att stödja verksamheten i Konserthusets Vänner.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016-2017